REGULAMIN SERWISU

Infromacje ogólne

Właścicielem serwisu www.korzeniesukcesu.pl jest firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekz siedzibą w Świdnicy, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 16/1, NIP: 884-10-54-027, zarejestrowana w CEIDG.

Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianie regulaminu zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną każdy użytkownik, który zapisał się na jakąkolwiek listę mailingową prowadzoną przez Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek. Każdego użytkownika serwisów należących do Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek obowiązuje aktualny regulamin znajdujący się na stronie.

Baza e-mailowa firmy Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekbędzie wykorzystywana w ramach rozsyłania biuletynów związanych z rezalizacją firmowych projektów wysyłanych z domeny korzeniesukcesu.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwareknie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem, prosimy o nie odwiedzanie serwisu, nie wpisywać się na listy należące do firmy oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek. Zapisanie się na newsletter jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dane Osobowe - polityka prywatności

W czasie korzystania z serwisów należących do Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek oraz wszystkich projektów realizowanych przez firmę możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i sklepiku w jego ramach. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informatorów należących do Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekwymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyny.

Jeśli otrzymałeś wiadomość przez pomyłkę, a nie chcesz otrzymywać kolejnych e-maili, prosimy przesłać do nas wiadomość o treści "DZIĘKUJĘ" lub kliknąć "wypisz się" u dołu maila.

Niezapowiedziane wiadomości

Firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwareki jej projekty zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, informatorów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowe oferty), oraz informacje komercyjne od naszych partnerów.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe użytkowników znajdujących się na listach adresowych Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekmogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Pod pojęciem współpracy partnerskiej rozumiemy takie działania, jak rozsyłanie mailingu w imieniu firm partnerskich o treściach informacyjnych, promocyjnych, a także handlowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i informatorach należących do Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek.

Wyłączenie odpowiedzialności

Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek oświadcza, że informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384). Usługi prezentowane przez Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, biznesowych lub podobnych, a także nie mogą być uważane za jakąkolwiek formę doradztwa lub wykładni powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikiem, a firmą oferenta inwestycji czy też instytucją finansową.

Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek prowadzi serwis www.korzeniesukcesu.pl, aby przedstawić użytkownikom aktualne informacje o ofertach finansowych, kredytowych i inwestycyjnych, które zdaniem firmy zasługują na uwagę użytkownika. Nie powinno się jednak bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co przedstawia serwis. Informacje, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi doradcami finansowymi lub prawnikami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. W przypadku informacji z zakresu inwestycji należy wziąć pod uwagę fakt, że inwestowanie zawsze niesie ze sobą ryzyko i możliwość straty. Wyniki finansowe uzyskane w przeszłości nie zawsze przynoszą takie same efekty w przyszłości. Nasz serwis ma charakter WYŁĄCZNIE informacyjny. Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, które poniesie inwestor w związku z jakąkolwiek umową inwestycyjną zawartą z zewnętrznym podmiotem.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekoraz jego projektów wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Możliwość złożenia zamówienia poprzedza konieczność akceptacji ninijszego regulaminu w pełnym jego brzmieniu. Serwis dysponuje odrębnym regulminem dotyczącym sprzedaży za pomoca wydzielonej części serwisu.

Regulamin internetowej sprzedaży miejsc na szkolenia w serwisie www.korzeniesukcesu.pl

1. Organizatorem szkoleń otwartych, których oferta widnieje w tym serwisie internetowym oraz zarządcą ich internetowej sprzedaży jest firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekz siedzibą w Świdnicy (50-100), ul. Ofiar Oświęcimskich 16/1, NIP: 884-10-54-027, zarejestrowana w CEIDG.

2. Przed dokonaniem zakupu każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

3. Poprzez złożenie zamówienie w klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym egulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Szkolenia otwarte realizujemy w grupach szkoleniowych. Sprzedaż szkoleń otwartych jest ograniczona liczbą miejsc. Liczba miejsc jest uzależniona od tematu warsztatów i miejsca, w którym się one odbywają. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli dostępnych miejsc.

5.Zamówienia można dokonać za pośrednictwem:

a) strony internetowej, na podstawie formularza zamówienia WWW dostępnego na stronie http://www.korzeniesukcesu.pl/index.php/zapisz-sie

b) poprzez bezpośredni kontakt z biurem firmy - telefoniczny lub e-mailowy oraz podanie danych kontaktowych i osobowych niezbędnych do rejestracji i rozliczenia z klientem.

6. W przypadku zamówienia na podstawie formularza WWW, kupujący wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane m.in imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, dane do faktury oraz adres e-mailowy. Firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekza strzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez klienta są błędne lub nieprawdziwe. Nie wysłanie przez klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Po wypełnieniu oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie zamówienia.

7. Rezerwacja miejsca na szkolenia otwarte następuje po zaksięgowaniu na wskazanym koncie wpłaty dokonanej przez klienta.

8. Płatności za zakupione szkolenia należy dokonać najpóźniej 24h na rachunek bankowy Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwareko numerze 78 1050 1908 1000 0091 4183 0092 prowadzony przez ING Bank Śląski. W przypadku niedokonania płatności we wskazanym terminie, rezerwacja miejsca i zamówienie zostanie anulowane.

9. W przypadku zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż powyższy okres do terminu rozpoczęcia szkolenia, potwierdzenie miejsca na szkolenie oraz termin płatności uzgadniane są indywidulanie z przedstawicielem firmy poprzez kontakt telefoniczny.

10. Po zaksięgowaniu wpłaty klient może otrzymać jej e-mailowe bądź telefoniczne potwierdzenie na własne życzenie.

11. Faktura elektroniczna w formacie .pdf zostaje wystawiona i wysłana na adres e-mailowy wskazany podczas zgłoszenia.

12. Jedna osoba może kupić dowolną liczbę miejsc na szkolenie, podając dane osobowe uczestników szkolenia (imię i nazwisko). W przypadku większych grup zgłaszanych przez firmy, bądź osoby prywatne, istnieje możliwość negocjacji cen. Klienci mogą korzystać z proponowanych zniżek w czasie ich trwania. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty tego serwisu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

13. Firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwareknie przyjmuje zwrotu. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.

14. Firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekzastrzega sobie możliwość odwołania (w terminie nie krótszym niż 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia) lub zmiany miejsca szkolenia w razie zajścia okoliczności takich jak zbyt mała liczba uczestników szkolenia w planowanym terminie, udokumentowany wypadek losowy prowadzącego szkolenie lub działanie siły wyższej uniemożliwiające jego przeprowadzenie.

15. Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji oraz potwierdzanych podczas przybycia na wydarzenia jest firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek.

16. Dane osobowe klientów będą wykorzystywane w celu realizacji umowy organizacji szkolenia i nie będą przekazywane osobom trzecim. Za zgodą uczestnika szkolenia jego wizerunek może być udostępniany w celach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych w związku z foto- i wideo-rejestracją szkoleń. Na adres e-mailowy podany przy rejestracji będzie przesyłany firmowy mailing (informacje o usługach, produktach i promocjach), z którego każdy może się w dowolnej chwili wypisać poprzez automatyczne przekierowanie.

17. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

18. Firma Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarekma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.